home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > บทความ > เตรียมเอกสารขอสินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน ต่อเติม ซ่อมบ้าน ด้วยตนเองง่ายๆ

เตรียมเอกสารขอสินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน ต่อเติม ซ่อมบ้าน ด้วยตนเองง่ายๆ

การเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติสินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมบ้าน หรือปรับปรุงบ้านนั้นจะแบ่งเอกสารออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มเอกสารแรกคือเอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ กลุ่มถัดมาคือเอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน และกลุ่มสุดท้ายคือเอกสารแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์  กลุ่มเอกสารจะเหมือนกับเอกสารที่เตรียมยื่นขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัย สองกลุ่มแรกเตรียมเหมือนกันเลย แต่จะมีข้อแตกต่างกันในรายละเอียดของเอกสารกลุ่มสุดท้าย  จัดเอกสารไปพร้อมๆ กันเลยครับ 

 

   กลุ่มที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ  เอกสารชุดนี้คือเอกสารที่จะระบุตัวตนว่าผู้ที่กู้เป็นใคร และพำนักพักอาศัยอยู่ที่ใด  เอกสารที่ผู้ขอสินเชื่อต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อมีดังนี้

    1.    บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ  เตรียมให้พร้อมทั้งต้นฉบับและสำเนา

    2.    ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  ทั้งต้นฉบับและถ่ายสำเนาทุกหน้า

    3.    กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล  ให้เตรียมใบจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและนามสกุล  ทั้งต้นฉบับและสำเนาทั้งหมดไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อกี่        ครั้ง 

    4.    กรณีสมรส  เตรียมทะเบียนสมรส ทั้งต้นฉบับและสำเนา

    5.    กรณีหย่า  เตรียมทะเบียนหย่า ทั้งต้นฉบับและสำเนา

    6.    กรณีคู่สมรสเสียชีวิต  เตรียมมรณะบัตรของคู่สมรส ทั้งต้นฉบับและสำเนา

    7.    กรณีแยกกันอยู่กับคู่สมรส  เตรียมใบแจ้งความแยกกันอยู่  ทั้งต้นฉบับและสำเนา

 

   กลุ่มที่ 2 เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน  เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้และศักยภาพในการผ่อนชำระของผู้ขอสินเชื่อ รวมไปถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

 

    กรณีเป็นพนักงานประจำสังกัดองค์กร ให้เตรียมเอกสารดังนี้

    1.    หนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับจริง

    2.    เพย์เมนต์สลิปเงินเดือน หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงและสำเนา

    3.    สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน  ทั้งฉบับจริงและสำเนา 

    4.    กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้เตรียมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีหรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ทั้งต้นฉบับและ        สำเนา

 

    กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้เตรียมเอกสารดังนี้

    1.    สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) กรณีที่มีการจดทะเบียน 

    2.    สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน ทั้งบัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการ ทั้งฉบับจริงและสำเนา 

    3.    บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และวงเงินเบิกเกินบัญชี

    4.    หลักฐานเกี่ยวกับกิจการ อื่นๆ เช่น ภาพถ่ายกิจการ 5 ภาพ รายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน หลักฐานรายได้และทรัพย์สินอื่นๆ หลักฐานแสดงการ        เสียภาษี (ภ.พ. 30) เป็นต้น

 

    กรณีประกอบอาชีพอิสระ ให้เตรียมเอกสารดังนี้

    1.    บัญชีเงินฝากแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งฉบับจริงและสำเนา

    2.    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร ทนาย สถาปนิก เป็นต้น

 

   กลุ่มที่ 3 เอกสารแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์  ในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้นสถาบันการเงินจะถือเอาอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นหลักประกัน  ดังนั้นเอกสารที่แสดงรายละเอียดหลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่ระบุถึงอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

    1.    กรณีที่อสังหาริมทรัพย์คือที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน ทาว์นเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ เป็นต้น ให้เตรียมสำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน         โฉนดที่ดิน (น.ส. 4 จ.) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน (น.ส. 3 ก.) ถ่ายสำเนาทุกหน้าจำนวน 2 ชุด

    2.    กรณีที่อสังหาริมทรัพย์คือห้องชุด ให้เตรียมหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช. 2) ถ่ายสำเนาทุกหน้า จำนวน 2 ชุด    

    3.    แผนที่ตั้งโดยสังเขปของอสังหาริมทรัพย์

    4.    รูปถ่ายของอสังหาริมทรัพย์

    5.    กรณีขอสินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน ให้เตรียมสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน สำเนาแบบก่อสร้างอาคารหรือพิมพ์เขียว สำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง        อาคารและสำเนาใบคำร้องขอเลขที่บ้าน 

    6.    กรณีขอสินเชื่อเพื่อต่อเติมอาคาร ให้เตรียมสำเนาใบอนุญาตต่อเติมอาคาร และสำเนาสัญญาว่าจ้างต่อเติมอาคาร

    7.    กรณีขอสินเชื่อเพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ให้เตรียมสำเนาสัญญาว่าจ้างซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคาร

 

   กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนจัดเตรียมเอกสารในกลุ่มที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ และเอกสารในกลุ่มที่ 2 เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน   ตามวิธีการและรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านบน

 

   หลังจากเตรียมเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอสินเชื่อควรตรวจสอบเอกสารอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าได้เตรียมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทั้งเอกสารที่ต้องการต้นฉบับไปแสดง  โดยเฉพาะเอกสารที่แนบสำเนาไปกับคำขอสินเชื่อให้ผู้ขอสินเชื่อลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 

   รายการเตรียมเอกสารนี้เป็นการสรุปมาจากรายการเอกสารที่สถาบันการเงินต่างๆ เรียกขอประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  ถึงแม้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะเตรียมเอกสารครบถ้วนตามรายการแล้ว  ทางสถาบันการเงินสามารถเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้  ในกรณีนี้ผู้กู้ควรรีบดำเนินการนำเอกสารส่งต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อภายใน 3 วัน เพื่อความต่อเนื่องของกระบวนการพิจารณา 

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : http://www.ddproperty.com/

ความคิดเห็น