home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวโครงการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน

ข่าวโครงการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน

รายงานพิเศษ : โอกาสอสังหาริมทรัพย์ไทยก้าวใหม่สู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ถือเป็นโอกาสที่ดีของภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยติดตามได้จากรายงาน ใน ปี 2558 ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ด้านตลาดที่อยู่อาศัย จากเดิมที่มีประชากรอยู่ 65 ล้านคน ก็จะกลายเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับอาเซียน ที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 600 ล้านคน ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือ ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยจะต้องสร้างโอกาสจากการเปิดประชาคมอาเซียน นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ระบุว่า ในปี 2558 จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้การลงทุนและแรงงานภายใน 10 ประเทศอาเซียน เกิดการหมุนเวียนของบรรดาผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และแรงงาน บางกลุ่มจะต้องอพยพครอบครัวเข้ามาอาศัย และจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทยมากขึ้น ก็จะเป็นผลดีกับการลงทุนในประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียนอีกด้วย ทั้งนี้ การเปิดการค้าเสรีอาเซียน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยไปอีกระดับหนึ่ง โดยผู้ประกอบการไทยจำเป็นที่จะต้องศึกษากฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศให้ชัดเจนก่อนการลงทุน รวมทั้งควรที่จะศึกษาพฤติกรรมการอยู่อาศัยของประชากรในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อที่จะสามารถสร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับผู้ที่อยู่อาศัยในภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี ประกอบกับเร่งศึกษาหาข้อมูลต่างๆ การเรียนรู้เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และคำนิยม ความคิดของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งของประเทศ ถือเป็นเรื่องสำคัญและควรพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง เพราะนอกจากจะเป็นการขยายที่อยู่อาศัยไปยังเมืองต่างๆในภูมิภาค ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่เหมือนที่ผ่านมาแล้ว ยังเป็นการกระจายความเจริญ กระจายรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ความคิดเห็น