home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > ข่าวสาร > สภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค เตรียมความพร้อมไทยก้าวสู่ AEC

สภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค เตรียมความพร้อมไทยก้าวสู่ AEC

สภาสถาปนิก ร่วมกับสถาปนิกภูมิภาค จัดกิจกรรมสภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ถ่ายทอดนโยบายของสภาสถาปนิกรองรับการเข้าสู่ AEC
       
       สภาสถาปนิก ร่วมกับสถาปนิกภูมิภาค จัดกิจกรรมสภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจอมขวัญ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค จังหวัดนครราชศรีมา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสภาสถาปนิก กับสถาปนิกในเขตภูมิภาค ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และนโยบายของสภาสถาปนิกที่กำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก คณะกรรมการสภาสถาปนิก และคณะกรรมการสถาปนิกภูมิภาคต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่า อาชีพสถาปนิกเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ทำงานได้อย่างเสรีในประเทศอาเซียน (AEC) ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้แก่นักสถาปนิกไทยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวการขึ้นทะเบียนสถาปนิกในอาเซียน (AEC) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับที่สภาสถาปนิกไทย กับสภาสถาปนิกอีกทั้ง 9 ประเทศในอาเซียนได้สร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพร่วมกันอย่างยั่งยืน และไม่ลิดรอนสิทธิในวิชาชีพซึ่งกันและกัน
       
       ในการจัดกิจกรรมสภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค สภาสถาปนิก พร้อมด้วยนายกสภาฯ และคณะกรรมการสภาสถาปนิกจะเดินทางไปเยี่ยมสถาปนิกเขตภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค จำนวน 6 จังหวัด ตลอด พ.ศ.2558 จนถึง พ.ศ.2559 ได้แก่วันที่ 25 ก.ค.นี้ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค จังหวัดนครราชสีมา เดือนกันยายน จังหวัดสงขลา เดือนพฤศจิกายน จังหวัดเชียงใหม่ เดือนมกรคม 59 จังหวัดภูเก็ต เดือนมีนาคม จังหวัดขอนแก่น และเดือนพฤษภาคม จังหวัดพิษณุโลก 
       
       ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการอบรมเพื่อให้หน่วยคะแนนการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) จำนวน 4 หน่วย ตลอดจนการบริการด้านต่างๆ ให้แก่สถาปนิกส่วนภูมิภาค

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : www.manager.co.th/ibizchannel

 

ความคิดเห็น