home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > ข่าวสาร > กคช.เดินหน้าสร้างบ้านให้ขรก.ผู้มีรายได้ ตามแผนระยะ10ปี

กคช.เดินหน้าสร้างบ้านให้ขรก.ผู้มีรายได้ ตามแผนระยะ10ปี

กคช.เร่งจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการที่มีรายได้น้อย ตามแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี สนองนโยบาย รมว.พม. จ่อเป้าหมาย 3 เหล่าทัพ ตำรวจ และครู เตรียมผลักดันโครงการตามนโยบายรัฐบาล 
       
       นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.กำชับให้หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ
       
       โดยกคช.ได้จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 1,682,437 ครัวเรือน พอช.จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท จำนวน 1,043,487 ครัวเรือน และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้การสนับสนุนที่ดินในนิคมสร้างตนเอง สำหรับจัดสร้างที่อยู่อาศัยรองรับผู้มีรายได้น้อยใน 7 พื้นที่ รวม 960 ไร่
       
       "ทางรมต.พม.ได้เร่งให้กคช.ดำเนินการจัดทำโครงการที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานของรัฐภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ 10 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงในการอยู่อาศัยและสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ซึ่งผลสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการปี 2552 โดยกคช.พบว่า สัดส่วนของข้าราชการผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้พักในบ้านพักราชการ (ได้รับสวัสดิการเป็นค่าเช่า) มีประมาณ 12 % (160,000 คน) ในเบื้องต้นมีแผนดำเนินงานจัดทำโครงการที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขอข้อมูลความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการและข้อมูลที่ดินที่จะดำเนินการจัดสร้าง คาดว่าจะได้ข้อมูลชัดเจนประมาณปลายเดือนธันวาคม 2558 และจะนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป"
       
       สำหรับรูปแบบโครงการที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักสวัสดิการ)สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ เพื่อความสะดวกในการเดินทางใกล้แหล่งงาน มีเป้าหมายจัดสร้างจำนวน 5,000 หน่วย ลักษณะอาคารเป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 3-5 ชั้น ขนาดห้อง 28-32 ตารางเมตร และโครงการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าซื้อ ตอบสนองความต้องการของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานของรัฐที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรืออยู่อาศัยในวัยเกษียณ รูปแบบอาคาร เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และอาคารพักอาศัยรวม สูง 3-5 ชั้น ขนาดห้อง 28-32 ตารางเมตร มีเป้าหมายจัดสร้างจำนวน 3,000 หน่วย ราคาขายประมาณหน่วยละ 6-8 แสนบาท ซึ่งข้าราชการที่สนใจจะต้องมีรายได้ครอบครัวไม่เกินเดือนละ 20,700 บาท (อ้างอิงตามเส้นความยากจนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี 2558) ผ่อนชำระประมาณเดือนละ 3,000 บาท
       
       นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังมีบ้านที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้ข้าราชการเลือกอยู่อาศัย และธนาคารอาคารสงเคราะห์จะให้ การสนับสนุนสินเชื่ออีกด้วย
       
-ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000135153

ความคิดเห็น